Maakri tn 21, 10145 Tallinn, Eesti

Otsi
Sulgege see otsingukast.

Veebisaidi tingimused

Viimati uuendatud: 04.12.2023

 1. Kasutustingimused

Mosaic OÜ pakub juurdepääsu veebilehele https://www.mosaic.ee ("Veebileht") ja selle kasutamist alljärgnevatel tingimustel. Veebilehele juurdepääsuga ja selle kasutamisega olete kohustatud järgima neid tingimusi. Pange tähele, et need tingimused võivad aeg-ajalt muutuda, seega tuleks neid regulaarselt kontrollida. Veebisaidi jätkuv kasutamine tähendab, et nõustute uuendatud või muudetud tingimustega.

 1. Veebisaidi kasutamine

Te tunnistate, et kasutate veebisaiti ainult seaduslikel eesmärkidel, isiklikuks või sisemiseks ärikasutuseks.

 1. Autoriõigus

Kõik autoriõigused, kaubamärgid, disainiõigused, patendid ja muud intellektuaalomandi õigused sellel veebisaidil kuuluvad Mosaic OÜ-le või tema litsentsiandjatele. Kõik originaalmaterjalide autoriõiguse märked tuleb säilitada.

Välja arvatud teie isikuandmetega seotud teave (nt kontaktvormides esitatud teave), annate Mosaic OÜ-le ülemaailmse, mitteeksklusiivse ja tasuta litsentsi kasutada, kopeerida, paljundada, töödelda, muuta, avaldada, edastada ja näidata mis tahes eesmärgil mis tahes sisu, mille te veebilehele esitate.

Käesolevat veebisaiti ei tohi mingil viisil muuta, lahti võtta, dekompileerida ega ümberprojekteerida. Ühtegi veebilehe osa ei tohi reprodutseerida ilma meie selgesõnalise loata.

 1. Kättesaadavus

Kuigi me püüame tagada, et veebisaidi kättesaadavus oleks jätkuvalt kõrge ja et veebisait oleks pidev, ei ole internet alati stabiilne keskkond ja me ei vastuta, kui veebisait ei ole mingil põhjusel mingil ajal kättesaadav. Juurdepääs veebisaidile võib ajutiselt ja ette teatamata peatada süsteemi rikke, hoolduse või remondi korral või meist mitteolenevatel põhjustel. Me ei vastuta selle veebisaidi kaudu teenuse osutamise ebaõnnestumise või hilinemise eest, mis tuleneb mis tahes sündmusest, mis on väljaspool meie mõistlikku kontrolli, sealhulgas (kuid mitte ainult) streigid, süsteemide või võrguühenduse katkemine, tulekahju, plahvatus või õnnetusjuhtum, mis on tingitud kolmanda osapoole telekommunikatsiooni- või teenusepakkuja rikkest.

 1. Lubatud kasutusviis

Käesolevaga anname teile loa pääseda meie veebilehele ligi ja seda kasutada järgmistel tingimustel: 

 1. Mitte levitada veebisaidi mis tahes osa või osi, sealhulgas, kuid mitte ainult, veebisaidi sisu, mis tahes meediumis ilma meie eelneva loata;
 2. mitte muuta või muuta veebilehe mis tahes osa;
 3. mitte keelata või häirida veebilehe turvalisusega seotud funktsioone;
 4. mitte kasutada veebisaiti viisil, mis mõjutab või võib mõjutada kasutaja juurdepääsu sellele veebisaidile;
 5. mitte kasutada veebisaiti mis tahes eesmärgil, mis on ebaseaduslik, laimav, ahistav, solvav, kuritahtlik, petturlik või rõve või muul sobimatul viisil.

 

Iga eespool nimetatud tingimuste rikkumine kujutab endast veebilehe tingimuste rikkumist.

 1. Veebisaidi tingimuste rikkumine

Kui me leiame, et olete rikkunud mõnda käesolevatest veebisaidi aktsepteeritava kasutamise tingimustest, võime võtta meetmeid, mida peame asjakohaseks, sealhulgas, kuid mitte ainult:

 1. Anda teile hoiatus.
 2. kohtumenetlus teie vastu, et hüvitada kõik rikkumisest tulenevad kulud.
 3. Kui te olete registreeritud kasutaja, siis tühistatakse teie õigus meie veebilehe kasutamiseks viivitamatult, ajutiselt või alaliselt.
 4. sellise teabe avalikustamine õiguskaitseasutustele, mida me põhjendatult vajalikuks peame.

 

Me välistame vastutuse meetmete eest, mis on võetud vastusena nende veebisaidi vastuvõetava kasutamise tingimuste rikkumisele. Eespool kirjeldatud vastumeetmed ei ole piiratud ja me võime võtta mis tahes muid meetmeid, mida me mõistlikult asjakohaseks peame.

 1. Vastutustingimused

Teie juurdepääs veebilehele ja selle kasutamine toimub teie enda vastutusel. Veebileht on esitatud nii nagu see on. Mosaic OÜ ei anna mingeid garantiisid, kinnitusi ega kohustusi selle veebilehe sisu kohta. Vajaduse korral ei mõjuta need tingimused teie seadusest tulenevaid õigusi. Eelkõige võtab Mosaic OÜ kõik vajalikud meetmed, et kaitsta oma kasutajaid pahavara või vigade või muude destruktiivse iseloomuga elementide eest, kuid Mosaic OÜ ei saa siiski garanteerida, et käesolev veebileht on vaba pahavara või vigade ja muude destruktiivse iseloomuga elementide eest. Te olete vastutav piisavate protseduuride ja viirusetõrje (sealhulgas viirusetõrje ja muude turvakontrollide) rakendamise eest, et täita sisestatud ja väljastatud andmete täpsuse ja turvalisuse nõudeid.

Mosaic OÜ ei vastuta kahjude, kahjude (otseste, kaudsete või kaudsete), kulude, vastutuse, saamata jäänud kasumi või kulude eest, mis tulenevad tema töötajate, esindajate või alltöövõtjate poolt antud teabe kasutamisest, sellele juurdepääsust või sellele tuginemisest seoses veebilehega, mis sisaldub sellel või on selle kaudu kättesaadav.

 1. Lingid teistele veebilehtedele ja teistelt veebilehtedelt

Kõikidel juhtudel, kui meie veebisait sisaldab linke teistele veebisaitidele ja kolmandate isikute pakutavatele ressurssidele, on need lingid esitatud ainult teie teavitamiseks ja ei kujuta endast heakskiitu. Me ei kontrolli nende veebisaitide või ressursside sisu üle ja seega ei anna mingeid garantiisid ega väiteid nende sisu kohta, samuti ei ole Mosaic OÜ-l mingit vastutust seoses nende veebisaitidega (sealhulgas, kuid mitte ainult, vastutust, mis tuleneb väidetest, et kolmanda osapoole veebisaitide sisu rikub seadusi või isikute õigusi või on rõve, laimav või skandaalne).

 1. Isikuandmed

Mosaic OÜ töötleb teie isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele ("GDPR") ja täiendavatele andmekaitseseadustele. Lisateavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame, leiate meie veebisaidi privaatsuspoliitikast siit: https://www.mosaic.ee/privacy-policy/

 1. Õigus ja jurisdiktsioon

Käesolevat lepingut ja sellest tulenevaid vaidlusi reguleerib Eesti õigus. Kõik vaidlused või nõuded, mis tulenevad käesolevast lepingust või selle sõlmimisest või on sellega seotud (sealhulgas lepinguvälised vaidlused või nõuded), kuuluvad Eesti kohtute ainupädevusse.

 1. Võtke meiega ühendust

Võite meiega ühendust võtta aadressil: dpo@mosaic.ee